सलफैँदा थुँ

सलफैँदा थुँ थुङुनु
इन नमला अँ थुँ मि चुङुनु,
मिचिमि गेरशेा पेलेकु देामलि लेक देमत,
सलफैँदा थुँ चेार पेलेमत ।।१।।

दयँ दयँ गिशा इन गेन केङुनु
नाँ ताससला बुद दारशेा इनकलिन तङानु
मारदेमे अससेक मिच लेामत
सलफैँदा थुँ चेार पेलेमत ।।२।।

बेाशचा नम गेाइ नुन तङानु
इन थुँ कलि अँथुमि खाँ रङानु,
इस नम हाँसलतामसल  देाम रिमत
सलफैँदा थुँ चेार पेलेमत ।।३।।

थरि क्याबा
रियाद , साउदि अरेबिया

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *