All about Sunuwar

लालितपुर सुनुवार सेवा सामाजमि कोइँच लोः शेँ:नाशेँ:न

चुपलु दामलोच
यालाखोम, फुरोच । सुनुवार सेवा सामाज लालितपुरमि कोइँच लोः माजोबाआनकालि साबेर नाअÞतिरे चानिनाअÞतिकुसकुस आम दुमखिँ तालचिखेल ग्यानचोकमि गिलफानाअÞतिकुसकुस कोइँच लोः  शेँःचा गोशो बा । ओँदे कोइँच लोः शेँःशो सुनुवार सेवा सामाज लालितपुरमि निले खेम दुमशो बा ।
कोइँच लोःङा थेँकाआ सारा पोअÞचिखेम सुनुवार सेवा सामाजङा बुअÞसु मानापारसाद सुनुवार मुलि नामसोच नामिङाना ङोइति फेनबुअÞसु रानाबिर सुनुवार, सुनुवार सेवा सामाजङा ङोइतिङा योकिच तिकाराम मुलिच, लालबाहादुर सुनुवार, आतित मुखे, नयाँ नेपाल गोरखापातराङा साङयोजाक उतताम सुनुवार, चुपलु सामाजङा सामिर मुखे, सुकाच सामाजङा आमरित सुनुवार, सुनुवार दात ओआरजिङा सानचालक सुराज सुनुवार, सुनुवार सेवा सामाज लालितपुपरङा योकिच बाबानि सुनुवार, सुनुवार सेवा सामाजङा नित फेनबुअÞसु देबिनदारा मुखे, ग्लामरेबबेच खादोस सुनुवार नामसोच दुमशा रालशो नामि ।
मेको गेरापेनमामि रानाबिर सुनुवार, आतित मुखे, लालबाहादुर सुनुवार, तिकाराम सुनुवार, कोइँचबुकाःतिचमि आम आम लोः वोइशशो नामिङाना मुलि नामसोच मानापारसाद सुनुवारमि एको कोइँच लोः बÞाचा देँशो कोइँचके आम रिमाचेमा हेर रागिबोँसिकालि शोःचा मे । कोइँच देँशो मारेमे दे येमपाइचचा मे, देँचा दुमता ।
गेरपेनमाकालि प्लेअÞनाप्लेअÞन आ ङारमि गेरापेनमाङा मुलिच यामबाहादुर सुनुवारमि देँचा दुमता, एको गेरापेनमा कोइँच लोः जोअÞबा माजोअÞबा नेललिकालि मे । गोमि दोपा खास लोः बÞाशा ला मादुमथु सेससेब्लेअÞसे पाचा मालदा मे मोदे कोइँच लोः बÞाशा ला मादुमबा सेससेब्लेअÞसे यो पाचा मालबा । मोदे नेललि कोइँचकालि दोपा कोइँच लोः बÞाचा, सेचचा, ब्लेअÞचा दे एको गेरापेनमा गोशो निकि । नेललिमि वारचि पाइचा नाइला दे आदार सेमदार थारनुङ । गेरापेनमा सुसेस लालितपुरङा रेबब्लेच साङखु बुजिच (चानदारा पारकास सुनुवारमि शेलशा ङोइति खुलशो नामि ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *