मुबगिल

एको थुँ मेको थँु
नेल आन थुँ,
मुलाअ्त सिनाअ्त
काइयो महाशो बा
ताँ मारदे मे मारदे
आँ थुँ यो मोदन महाअ्शो बा
गेत्थ् चोमलुमि न्हाँ दाबशो बा
लुअ्च तिलमामि बुर मिश्यो बा
ताँ मारदेमे मारदे
एको थुँ महाअ्शो बा ।
अ्वाकि पूmइल तोअ्शिल नु
सेरेम फुः बोइशो बा
ताँ मारदे मे मारदे
एको थुँ काइ माहाअ्शो बा ।

सुर्य प्रकाश सुनुवार (चेरेहामसो)

Share

3 Comments to मुबगिल

 1. kormoch says:

  गेथ् गेथ् लने, रिम्ष्यो ब्लेश्या कोइंच् पुकि के ने वतेन् ! चेरेदुम् !!!

 2. चेरेहामसो kholeb थुँ yo haamtsaa maaltaawa.

 3. कोइँचबु काःतिच says:

  मुबगिल

  एको थुँ मेको थुँ
  नेललिआन थुँ
  मुलाअ्ति सिनाअ्ति
  काइयो माहाअ्शो बा
  नेललिआन थुँ गिलमि गिलशा हुअ्गानु
  आँ थुँ ला ते हाअ्बा नामनाति शाँ
  गेतथि चोमलु कोअ्नुङ
  गासिमि सोलु पुमशो बा
  उइ दामार तिलमागे कोअ्नुङ
  फापिदुपिमि सुमशो ब
  मारदे आँ थुँ हाअ्सिबा नामनाति ङा
  बाकि तेइ तेइ तोअ्शिल बोइचा ब्लिःतामे
  सेरेम फु बोचा यो शिमतमे
  ताँ ओँदेशो यामिम
  एको ओँदेशो खेमिम
  क्याब चेरेहामसोकालि थाइशा यामपा
  क्लाकामि चोअ्शो
  खास लोःङा नेः सुरयेपारकास सुनुवार
  केततिनिनिङा मेरे
  इन गोति हाउ पोथि ग्लुमु
  गो कोइँचबु काःतिचके थुँ
  ताँ मारे माङाअ्बा
  मुनु एको थुँ मेको थुँ
  निमफा आँस थुँ ते हाअ्बा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *