मिथोस

इन लाँ रिमतिके रिमतिके पेरसास नाँ तासला

मुकु जिशो मिच निमफा इन कलि मिमशा सेँसास ।।१।।

 

रिससे गेरससे कुरदिथदे ङोन तेमेते लाइँतिनि

रिमचारिमशो इन लाँ द, अँयकलि मिमशा मजाअ्नि ,

गोइनु रिशशो गेरशो नातनेलल दुमशा लितेमे  मसथेास

मुकु जिशो मिच निमफा इन कलि मिमशा सेँसास ।।२।।

 

दोथमताथम अयिँ अफफो ? हिललोहिइसि पायनिम अलबेलेपच

चेरेनाँत कुरशा जाअनिनिदे इन लाँन कोअनिम अलबेलेपचा,

इन लाँ रिमतिके रिमतिके पेरसास नाँ तासला

मुकु जिशो मिच निमफा इन कलि मिमशा सेँसास ।।३।।

 

थरि कयाबा

रियाद ,साउदि अरेबिया

Share

2 Comments to मिथोस

  1. thari kayaba says:

    धन्यबाद /sunuwar.ओर्ग संग संबन्धित सबैलाइ…..

  2. नाईलू क्याबचा says:

    रिम्श्या रिम्श्या बाश्योंनु प्लेकुम मिच् निम्फा रेसास …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *