गार

आमके निततेक देललो बाअ्शाइयो
निशशा बाअ्ने माचाबबा,
रापचा दा एर ङा ल्वो,
खोइल बा ङाना पोः राबबा ?
बिचाःरा गार !
जाचा यो जाइबा,
कोजाइयो कोलशोन बाअ्ब,
तारना गिश जाऽपतु ङानाइयो
मार पाचा ङा…?
सुकामि जाचा गेवा मेकोमिन
फेशशा नेअ्शा गेअ्बा, मार पाचा ङा,
बिचारा गार !
मानुममेसाम ख्योलनिमि, तुअ्निमि,
तुअ्निमि तुअ्निमि मुनु ’दुअ्निमि,
’दुअ्निमि, ’जिअ्अ्निमि ’मुनु…
’मुनु आन ग्युशरा मोइनिमि
मेको गार तारिन आपनिमि…
फारलाङ देपा प्लोलनिमि…
बिचारा गार…!
जाकुरतारि मानितथु मादिअ्बा,
शाःऽम माह्वाइशशोसाम माब्लिअ्बा,
गेनाः ङानाइयो मुरुमि तिअ्शा ह्वायचामालशो,
गेनाः ङानाइयो मुरुमिन ’प्लिँऽचा मालशो,
मेः मोदेदामाइ
मोःशेन प्लोलनिमि गार….!

 

———>सुर्य प्रकाश सुनुवार (चेरेहामसो)

Share

One Comment to गार

  1. नाईलु क्याबचा says:

    Dayu sappa rimsho bata … sappa blecha naila …
    Nailu Kyabacha …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *