कोरो लति

दा. लाल–श्याँकारेलु रापचा
ठेचो–८, यलाखोम

मिम्तुनु कोँइच थेःनीमि ओँ देँ:ब —
“किल्लोआ कुम्सो
नम्दिआ शिल
ह्वाँ चिम्शा होमोक
जोइ चिम्शा जिल
मुलिच तमी गो समीबु
आँसकल हेँथे मदाप्चा
दाःशा नाचुक दाअ्बमि
ग्युबे पचा माल्बमि
पशाला जाकेन काश नु गिल”1
काश नु गिल द मारमे मारमे रु
बुख्याँचा कोँइच दुम्शोमेरे मुल्मकेमके कोरो लति ।
कोँइचला “सुनुवार, सुनवार, भुजुवार, पृथवार
मुनु मुखिया, शिकारी, मारपाचे राई, दुवालबन्दी शिकारी नु किरण”
मुनु सुरुप–केङ्गिरआ
“तुप्तिल” दुम्श्या रिमाचेमाके कोरो लति ।
अ–कार ‘कलि’ला आ–कार ‘कालि’ दुम्शोमेर
कोँइच लिङ्गुइस्टिक्सके कोरो लति ।
दुम्ना दुम्ना
मेटामोर्फोसिसके एँको कोरोमि
वारच्चइ,
कोँइच दिग्निती नु नेसनके कोरो लति ………
इन गोति ।
चाब्निनिहना
ख्लुमेन आइँ कोरो–तुरसमि कोँइच नेसन नु दिग्निती ।

………………
२६ जिहोज (अगस्त) २०११ हास्नाःत

_______________________
1 ग्लुचः कगलगधबच।यचन मि २५ जिहोच (अगस्त) २०११, रुकनाःत कुर्पशो एँको किराँती—कोँइच थेःनीके स्पोन्टानिअस थोइबी टेक कुमारी कोँइच नमी । मेआन्के एँको स्पोन्टानिअस ओबरफ्लोकलि कोँइच थोइबी अतीत कोँइच (मुखिया) मि ब्लेसे पशो नमी । एँको लोः थोइबी अतीतमि आन्केन खिँमि यो गोनु लोसोःशो नमी । होमपेज हिर्स्शो नाःत २६ जिहोच (अगस्त) २०११ हास्नाः त ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *