All about Sunuwar

आदर स्याम्दार

दरदर लेस्या गाःब पुकि
ठेसे लेस्या बाःब पुकि
मुल्द काःथ बुकिने
निप्सङा पुस्सु रोकिने…….
मिच कृप्स्या बाःब पुकि
नोफा सुस्या बाःब पुकि
कृप्स्यो मिच प्लाःकिने
सुस्यो नोफा राःेकीने……
जोनुङ तुईनुङ देःबमी
जोस्यो तुईस्यो सेदिने
मुल कना नेल मथुमिन
दिःसा कलीयो हेदिने……
मुलकेमकल लो ओलो जाम्चाप्तु
नेल गारस्या ल्य‘ादिने.
तस्यो तुईस्यो स्योङिने
प्लेस्यो लो सि फ्ल्ुकिने
थु‘ङा लप्चो रोकिने
आदर स्याम्दार पाईनुङ नेल काथ बुकिने……

मन प्रसाद सुनुवार

Share

One Comment to आदर स्याम्दार

 1. thari cayaba says:

  नमसेवल बुस, बेलेस इनके खेखे खेमखेम रिमाचेमा ,
  बेलेतिने चिनु थिवल केाँइच नेलल अान थुँ गागा ।
  थरि कायाबा
  रियाद,
  साउदि अरेबिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *