आँके तेलमेर

मुलाअ्त सिनाअ्त
सिरमि सेअ्दिब मुरपुकि
ताँ दोतथ योलमा मे,
सिरमि सेअ्ब मुर माबाअ्थु
अ्वाकि पूmइल सिरमि वाःशा
चोअ्ने दुमतेअ्म ने…,
तोअ्शिल नु सेरेम पूm
बोइशशा हेमतेअ्म ने…,
साइ थोचे सम आइदि खिँऽ, आइथा खिँऽ,
पितथ खिँऽ, आँेतथ खिँऽ,ङा नेल
ब्लेममुशा काथबुपा सिरमि सेअ्दिशो नै ।
आम आम पोलतो ङा लामज कुमज
ख्योलशा काथबुपा बुअ्शा जशो नै,
आँकालि मुलाइयो फुःङ पिअ्बा,
रावाङा तोअ्शिल नु सेरेम फुः
सेअ्शा पियामि चुइशशो नै,
मुनु आमआममि रेलापा रिशशो नै ।
मुलाअ्त सिनाअ्त मेको वारचपुकि नेल,
दोतथ लाअ्कमे मै,
मुलाअ्त सिनाअ्त मेको वारच नेलले
तेलमेर माबाअ्म ने ।
मोदे दा मुलाअ्त सिनाअ्त
अ्वाकिमेर सिरमि, तोअ्शिल पूm,
सेरेम पूm बोऽइशशा हेमतेअ्म ने,
मुलाअ्त सिनाअ्त तेलमेर ,
तोअ्शिल नु सेरेम पूm सेअ्शा
पियामि चुइब मुर माबामने ।
सिरमि सेअ्शा ओचा योअ्ब,
मुर माबाअ्म ने…,
ताँ ते लामामाइ सिरमि सेअ्ब वारचपुकि,
ते लामा माइ तोअ्शिल नु सेरेम पूm सेअ्शा
पियामि चुइब मुर,
मुलाअ्त सिनाअ्त तेलमेर,
सिरमि ’वाःशा चोअ्तामा माइ,
मुनु तोअशिल नु सेरेम पूm बोइशशा हेममा माइ… ।

———>सुर्य प्रकाश सुनुवार (चेरेहामसो)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *