Recent Comments

Posts Tagged ‘नीर कुमार’

दोरलिङला लेङङानु

मुगलानला लेशशो नाङ गो दा लाँमि
मुर काःमि सेतताइः आँकालि
लामजि ’जाइने कोँ शाँबु तुअ्ने देँत आँ:मि
आँ तामिमिका ब्लेतताइ आँकालि ।

शोलुमि दा किः पेचा लाशो नामनाति आँ:के
मिशमुरुमि ब्लेशशोनु आँ शोलु ते लामेलामे
आँ गिचचा बेअ्चा ङा ब्लोइँचा दुमशो नाङ मिमशा लाँ:के
आः आपफोमि हिललेति आँकालि गे तेः जामे ? Read the rest of this entry »

Subscribe
Archives