Recent Comments

Posts Tagged ‘चिमरु’

तेमालेआन रामशि

इँयि जिकिपुरखिमि
रिमलुङा नाइलुमि रिमचा शेँ:तामे
रिमलुङा नाइलुमि इपचा शेँ:तामे
गोपुकि नेलले रिमलुङा
नाइलुमिन रिमशा बाअताका मिनु
मुतुतुमला पा इपशा बाअताका । Read the rest of this entry »

Subscribe
Archives