Recent Comments

‘Songs’

नाम–सि फु कोइँच गीति एल्बमको गीतहरु

१.सालाक कुम–सो

जुजिल चुइँ–चिमि, सिलिचुङ लाअÞशा
यार–मालुला सोशा बोशा गेत–थि कुया नु
पाइ–होप दुङ–लेवा, खिँचि दुम–शा
दुमा लाप–चो रोअÞशा लाङ–गा ग्लुया नु दो
शाँदार–पिदार पाइँताक
थारिकुति जाअÞताक
खिँङा मुरु नेल–लि ग्लुङेने
सुरो गाअÞसो चाअÞताक
(ग्लुङेन)६
(ग्लुङेन हाइ ग्लुङेन)२

इँगि रेखि, चेरि रेखि
दुमा रेखि आप–शा देयि थोया नु
हाल–का फालेङमि, बुब बÞा जार–शा
ङाकु बिर–कु खोइश–शा ङोइति बार–या नु दो ।
चाफो निफो सामि बु
देयिलिकि थुअÞशामिन
आदार पिदार ख्लाइताया
आम–नुच वार–चि बु दुशामिन
खु खु खुये खुये
खुये हाइ खुये

इँगि बुप–थेल, सुना खाराङ–गा
रुपा गुइँगुइँ ताप–शा थोप–ला गेया नु
इँगि लिःब्लाः, सुना खुर–मि
लावा तोःलो कुर–शा मेवाल सोइय–या नु दो ।
जाकेन आम–नुच बाअÞमुया
योकि लोःसि पामुया
राम–शि किम–शि फ्लादाया
ख्लाँःते रोँदे ताइताया
खु खु खुये खुये
खुये हाइ खुये

चाफोनिफो, थारिकुति
आम–नुच दुमोच बुअÞशा याब्ले थुअÞया नु
खादिमुदि, पार–मोसिरि,
वाशेरेलु दाम–शा सेवाल ख्लेइ–या नु दो ।
कोब नेब वार–चिपुकि जाअÞकिने
चुस–दो सामा फ्लेँदाया
खिँङा मुलि जाअÞकेने
सुरो गाअÞसो ताअÞकिने
(जाअÞकेन)६
(जाअÞकेन हाइ जाअÞकेन)२

इँगि लालो, क्योहो नारु
आया फाङ–सार काःथा खुल–शा जाया नु
इँगि याब–ब्ले, शाँदार देयिनु
सुरो गाअÞसो पुइँशा चोया नु दो ।
आदार पिदार पाइँताक
आगुन सागुन ताअÞताक
चेरे शेरे ग्येताक
सुरो गाअÞसो चोअÞतनक
(बाअÞकेन हाइ बाअÞकेन)४ (बाअÞकेन)८ बाअÞकेन हाइ खुये … Read the rest of this entry »

सेरेम फु बेाइमात

इनकलि लेा का देङदेङ केाँ , सेरेम फु  बेाइमात  इन  रूमि,
निकवाक हारशा पसतन पाइनुङ  ,इन नमला जुउताव अँ थुँमि ।।१।।

पासेकुसे सेथ हिरसाङ वाकिवाकि , इनकलिला पित मिमचा ,
रिमचा रिमताङ चेरे नाति ,मुलैनु , दुमति  गेा अँ गिचचा  ।। Read the rest of this entry »

…अइ अयिँ ममा…

शि बाअक दिथ बाअकि लनि केाँ  ?
राकाअान कलि पासेकुसे सेनिदे ?
किपशुरङा अँक केालगि नुममेनु ,
नादेा सुनि मैजा  जिमनि केाँ?
अइ  अयिँ ममा ? Read the rest of this entry »

अँ तैा इँगि बुकुलु …

तुकुल तुकुल बुकुलु, इ बगे ङेातिमि सिल पववेा

इ बगेमि करा शेतननने , गिव बेलेशा इँगि सेव पाववेा ।।१।।

 

किललेाययेा कुमसेा पायिनुङने , तिकुचमि वारच चेाइननने ,

यर शेपेा इँगि यर शेपेा  ,बुलुकुम सलाम सिल पववेा ।।२।। Read the rest of this entry »

सेकसेक सेलेलेलेलेले

रागिङा केाँइचबु चामसिने फेलेले ,

केाँइच तमि ,चैमि सादिने फेलेले ,

शेापिने शाँबु राँकुमि देलेले ,

गिल , कास पा सिलपै सेकसेक सेलेलेलेलेले ।।१।। Read the rest of this entry »

खुय … खुय खुय खुय

मुलाँत अँ नमङा मुरू खिँइ उयिन जाअतेमे,

थुँ मि सुकलि मला मेकेान मुरू जाअतेएमे ,

अँ इँगिबुलबुल अँ सायाबुलबुल तचाताता,

मार मालदिङा ? अँ गिल कास, शाँदर, अगुन सगुन नेलले अँन दुमतेमे ।।१।।

खुय … खुय खुय खुय  Read the rest of this entry »

आ थु ङा ङमम्

आ थु ङा ङमम् नम् फुइस्श्या ख्डुइताङ इन्कलि थु फुइल्लि
इन नेमि पश्या नेल लोसि सोइत्ताङ ब्लेश्या ल्बेस्पोइति ।

निलोमि जातिनि ङम दुम्श्या साप्पा श्यातिनि कुल सुम्श्या
छुल्ल बोश्या आका प्लापसेले ला:इनि को आ थु नेल शुम्श्या
मिम्ति दे प्लेदि थु खाइत शोइत्ताङ ङश्या मिच फुइल्लि
इन नेमि पश्या नेल लोसि सोइत्ताङ ब्लेश्या ल्बेस्पोइति ।। Read the rest of this entry »
Subscribe
Archives