Recent Comments

सलफैँदा थुँ

सलफैँदा थुँ थुङुनु
इन नमला अँ थुँ मि चुङुनु,
मिचिमि गेरशेा पेलेकु देामलि लेक देमत,
सलफैँदा थुँ चेार पेलेमत ।।१।।

दयँ दयँ गिशा इन गेन केङुनु
नाँ ताससला बुद दारशेा इनकलिन तङानु
मारदेमे अससेक मिच लेामत
सलफैँदा थुँ चेार पेलेमत ।।२।।

बेाशचा नम गेाइ नुन तङानु
इन थुँ कलि अँथुमि खाँ रङानु,
इस नम हाँसलतामसल  देाम रिमत
सलफैँदा थुँ चेार पेलेमत ।।३।।

थरि क्याबा
रियाद , साउदि अरेबिया

One Response to “सलफैँदा थुँ”

Leave a Reply

Enable Roman to Nepali languages (To type in English, press Ctrl+g OR just Click on the letter)

Subscribe
Archives